/PHP/Leap year formula

Leap year formula

Leap year formula

1

Calculate if year is leap year

0

Leap year

-1
ShareSimilar codes
Share