/C/Do-While loop

Do-While loop

While loop

5

While loop

4

Do-While loop

3

While loop

1

While Loop

0

While loop

-1
ShareSimilar codes
Share